Cad-On Servicii Cadastru, Proiectare, Certificari energetice

Actele necesare pentru intabularea construcţiilor civile şi industriale

Acte necesare
de CadOn
06.05.2015

Pentru a vă intabula în cartea funciară o construcţie, fie ea civilă sau industrială, veţi avea nevoie de următoarele acte la dosar:

 • Autorizaţia de construire în copie legalizată (urbanism-primării,B.N.P.); 
 • Proces verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor de construire în original cu nr. de înregistrare, dată şi viză pentru autorizaţii emise după 2001 (de la dirigintele de şantier-arhitect); 
 • Certificat de moştenitor în original sau copie legalizată (notariate publice); 
 • Certificat de neurmărire fiscală şi adeverinţă de rol, de dată recentă (o lună) cu valoarea impozabilă a construcţiei (primărie-serviciu financiar); 
 • Extras de carte funciară pentru informare actualizat (de dată recentă - o lună) pentru teren (de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara – OCPI Iaşi); 
 • Decizia directorului D.A.D.R.(Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare rurală) de scoatere din circuitul agricol a terenului (unde este cazul) în copie legalizată (BNP); 
 • Avizul OCPI în vederea aprobării scoaterii din circuitul agricol a terenului în copie legalizată (BNP) (unde este cazul); 
 • Pentru construcţiile mai vechi de anul 2001 care nu au autorizaţie de construire, certificat prin care se atestă că imobilul (construcţia) este înregistrat în registru agricol precum şi in evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată această construcţie; 
 • Copie după buletinul sau cartea de identitate a proprietarului sau a certificatului de înregistrare – Camera de Comerţ (CUI) în cazul persoanelor juridice; 
 • Copie după documentaţia cadastrală ce a stat la baza intabulării terenului (daca construcţia este situată pe două parcele cu două numere cadastrale, iniţial parcelele de teren trebuiesc alipite); 
 • Act de constituire a dreptului de superficie în copie legalizată sau original (în cazul în care proprietarul construcţiei nu este şi proprietarul terenului) - notariate publice; 
 • Daca în urma măsurătorilor se constată diferenţe (între forma geometrică a limitelor de proprietate şi suprafaţă) faţă de vechea documentaţie cadastrală se impune realizarea unei noi documentaţii conform situaţiei reale din teren. 

 

Cerere ofertă

Vă aşteptăm cu interes propunerile de colaborare, prin completarea formularului de mai jos. Pentru a vă răspunde cât mai adecvat, vă rugăm să alegeţi si tipul de lucrare de care sunteţi interesat.

CAPTCHA code